Ngày 02/12/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Phiên họp thứ 2 đã thảo luận và quyết nghị mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
Số hiệu: 01-NQ/TU
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản: Kinh tế - xã hội
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/12/2015
Ngày hiệu lực: 09/12/2015
Ngày cập nhật: 09/12/2015
DANH MỤC
Hướng tới ĐH XIII của Đảng
Học tập, quán triệt NQ ĐH XIX
Tuyên truyền
Thời sự - Tổng hợp
Làm theo gương Bác
Góp ý vào Văn kiện ĐHĐ
Thông tin Tuyên giáo
Khoa giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
Phòng, chống dịch COVID-19
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH